Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

UAB ELEKTROBALT e-parduotuvės naudojimo sąlygos ir nuostatos

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Naudotis internetinės parduotuvės www.elektrobalt.lt paslaugomis gali tik juridiniai asmenys. Norint naudotis eSHOP sistema užsakymams pateikti, būtina registracija.
1.2. Pirkėjas paskiria vartotojus, turinčius teisę Pirkėjo vardu pateikti užsakymus per UAB Elektrobalt eSHOP Sistemą. Administratoriaus teises turintys vartotojai turi teisę įgalioti kitus vartotojus pateikti užsakymus Pirkėjo vardu. Už visus, bet kurio Pirkėjo vartotojo pateiktus užsakymus, Pirkėjas yra visiškai atsakingas UAB Elektrobalt įmonės atžvilgiu. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad jo vartototojai slaptažodžius laikytų konfidencialiais.
1.3. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad informacija apie jo vartotojus būtų nuolat Pirkėjo atnaujinama, įskaitant tai, kad vartotojai, kuriems nebeleidžiama pateikti užsakymų Pirkėjo vardu, Pirkėjo administratoriaus būtų pašalinti iš eSHOP sistemos, atliekant atitinkamus eSHOP sistemos pakeitimus .
1.4. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje . Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.elektrobalt.lt
yra nurodytos neįskaičius PVM.
1.4. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra nurodoma pasirinkus pristatymo būdą.

2. Bendrųjų pardavimo sąlygų taikymas

2.1. Šios bendros pardavimo sąlygos taikomos visoms pardavimo operacijoms, kurias sudarė UAB Elektrobalt (reg. kodas 110681523) kaip Pardavėjas, o jos klientas – kaip pirkėjas (Pirkėjas).
2.2. Šios bendros pardavimo sąlygos gali būti keičiamos. Šiuo metu galiojanti yra 2021 m. balandžio 1 d. pardavimo sąlygų redakcija. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Pirkėjas turi įsitikinti kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju yra daromas užsakymas.

3. Susitarimo turinys

2.1. Šios bendros pardavimo sąlygos taikomos visoms pardavimo operacijoms, kurias sudarė UAB Elektrobalt (reg. kodas 110681523) kaip Pardavėjas, o jos klientas – kaip pirkėjas (Pirkėjas).
2.2. Šios bendros pardavimo sąlygos gali būti keičiamos. Šiuo metu galiojanti yra 2021 m. balandžio 1 d. pardavimo sąlygų redakcija. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Pirkėjas turi įsitikinti kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju yra daromas užsakymas.

4. Prekių užsakymų sąlygos

4.1. Sandėliuojamas Prekes Pirkėjas gali įsigyti per eSHOP sistemą ir atsiimti iš Pardavėjo sandėlių tą pačią dieną. Kitoks prekių pristatymas aptariamas atskiru susitarimu.

4.2. Siekdamas įsigyti nesandėlines Prekes Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją, pateikdamas jam pakausimą, kuriame nurodomi ketinamų įsigyti Prekių duomenys: Prekių pavadinimas, Prekių kodai, kiekis ir pageidaujamos sąlygos. Pardavėjas gavęs paklausimą, įvertina jį ir informuoja Pirkėją pateikdamas pasiūlymą. Pasiūlymas galioja 7 dienas, nebent pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Jei Pirkėjas patvirtino Pardavėjo pasiūlymą, tai pasiūlymas tampa Pirkėjo užsakymu ir bendrosios pardavimo sąlygos tampa privalomos Šalims. Pirkėjui atsisakius priimti jau užsakytas, nesandėliuojamas Pardavėjo sandėlyje kokybiškas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui kompensaciją ne mažesnę nei 25% užsakytų Prekių kainos ir atlygina kitus Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su užsakytų Prekių realizavimu.

5. Techninė dokumentacija

4.1. Sandėliuojamas Prekes Pirkėjas gali įsigyti per eSHOP sistemą ir atsiimti iš Pardavėjo sandėlių tą pačią dieną. Kitoks prekių pristatymas aptariamas atskiru susitarimu.

4.2. Siekdamas įsigyti nesandėlines Prekes Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją, pateikdamas jam pakausimą, kuriame nurodomi ketinamų įsigyti Prekių duomenys: Prekių pavadinimas, Prekių kodai, kiekis ir pageidaujamos sąlygos. Pardavėjas gavęs paklausimą, įvertina jį ir informuoja Pirkėją pateikdamas pasiūlymą. Pasiūlymas galioja 7 dienas, nebent pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Jei Pirkėjas patvirtino Pardavėjo pasiūlymą, tai pasiūlymas tampa Pirkėjo užsakymu ir bendrosios pardavimo sąlygos tampa privalomos Šalims. Pirkėjui atsisakius priimti jau užsakytas, nesandėliuojamas Pardavėjo sandėlyje kokybiškas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui kompensaciją ne mažesnę nei 25% užsakytų Prekių kainos ir atlygina kitus Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su užsakytų Prekių realizavimu.

6. Pristatymas

6.1.Prekės tiekiamos iš UAB Elektrobalt sandėlių, jei nėra susitarta kitaip.
6.2. UAB Elektrobalt pristato Prekes Pirkėjui į Pirkėjo nurodytą vietą, jei pristatymo sąlygose pasirinkote transportą norimu adresu. Jei vadovaujantis Pirkėjo pateiktais duomenimis prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
6.3. Užsakytas prekes Pardavėjas įsipareigoja pristatyti per 2-i ( dvi ) darbo dienas, jei užsakymas buvo pateiktas iki 14:00 valandos.
6.4. Šalys susitaria, kad neatsižvelgiant į galiojančius pristatymo terminus, jei Prekėms pakrauti ir iškrauti reikalinga speciali įranga, už tai moka Pirkėjas ir prisiima atsitiktinio Prekių sunaikinimo ar sugadinimo riziką iškrovimo metu.
6.5. Prekių pristatymo data yra nurodyta Šalių suderintame ir patvirtintame užsakyme.
6.6. UAB Elektrobalt turi teisę atsisakyti pristatyti Prekes, jei Pirkėjas nėra sumokėjęs sutarto avanso, arba jei Pirkėjas turi pradelstų neapmokėtų sąskaitų faktūrų arba neapmokėtų sąskaitų faktūrų, viršijančių kredito limitą, arba gaunama informacija apie kliento nemokumą.
6.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo ar vežėjas, priima prekes. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

7. Pristatymo kontrolė

7.1. Prie visų pristatytų prekių pridedamas pristatymo važtaraštis arba sąskaita faktūra. Pirkėjas privalo patikrinti, ar pristatytos prekės ir kiekiai atitinka pristatymo važtaraštį arba sąskaitą
faktūrą. Bet kokie teiginiai, kad pristatytos prekės neatitinka reikalavimų, ir bet kokie teiginiai apie matomą Prekių ar jų pakuotės pažeidimą turi būti pateikiami iškart pristačius, o apie tai
reikia pažymėti prekių važtaraštyje arba ant Prekių pristatymo ir gavimo dokumento.
7.2. Jei Pirkėjas teigia, kad užsakytos prekės turi trūkumų, ar yra sugadintos, išskyrus pakuotės trūkumus ar sugadinimus, jis turi teisę per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prekių pristatymo dienos, pateikti atitinkamą pagrįstą skundą Pardavėjui. Pardavėjas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo skundo gavimo, patikrinti ar skundas yra pagrįstas, ir jei taip, nedelsdamas imtis priemonių tokiems trūkumams šalinti.
7.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių vertės.

8. Sąskaitų išrašymas ir apmokėjimas

8.1.Pirkėjas apmoka už prekes pagal PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas taip pat turi sumokėti transporto išlaidas, susijusias su Prekių pristatymui Pirkėjui, o UAB Elektrobalt turi teisę išrašyti Pirkėjui sąskaitą už transportą.
8.2. Jei Pirkėjas neatsiskato laiku, Pardavėjas turi teisę stabdyti užsakymus, nutraukti pirkimą ir laukti išankstinio apmokėjimo.
8.3. UAB Elektrobalt gali imti papildomą mokestį už kabelio pjovimą tokiu dydžiu:
8.3.1. Jei kabelio skerspjūvis yra 16mm2 , kaina yra 1Eur , o jei kabelio skerspjūvis yra didesnis nei 16mm2 , kaina yra 1,5Eur. Jei laidą perpjauna gamintojas pagal Pirkėjo nurodymus, kabelio
pjovimo pagal dydį kainos gali skirtis nuo pirmiau nurodytų.
8.3.2. Už būgno paėmimą, atsimatavimui pagal faktą, su viengysliais, daugiagysliais, telekomunikaciniais bei optiniais kabeliais, taikomas 40Eur fiksuotas mokestis, nebent iš anksto yra sutarta kitaip.

9. Nuosavybės perdavimas

9.1. Nuosavybė už prekes perduodama Pirkėjui jas pristačius, jei Pirkėjas už jas yra pilnai atsiskaitęs.
9.2 UAB Elektrobalt išlaiko nuosavybės teisę į prekes, kol už jas nebus sumokėta visa suma.

10. Prekių garantijos

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir PVM sąskaitos faktūros už šias prekes išrašymo dienos

11. Prekių grąžinimas

11.1. Pirkėjas gali grąžinti prekes pagal atskirą šalių susitarimą, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po užsakymo pateikimo, Pirkėjo sąskaita. Grąžinant prekes, reikia užpildyti prekių grąžinimo aktą, įrašyti sąskaitos faktūros numerį, datą, nurodyti asmenis, su kuriais buvo sutarta dėl prekių grąžinimo ir kokia yra Prekės grąžinimo priežastis. Prekių gražinimo taisyklės
skelbiamos internetinėje svetainėje www.elektrobalt.lt „Prekių grąžinimo iš Pirkėjų taisyklės“.
11.2.Grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje, švarios, nepažeistos ir tvarkingos.
11.3.Nesandėlinė prekė, t.y. pagal specialius užsakymus Pirkėjui atvežta prekė yra negrąžinama.

12.Kabelių būgnų ir padėklų grąžinimas

12.1. Kabelių būgnai ir padėklai gali būti grąžinti Pardavėjui ne vėliau kaip per 6 ( šešių ) kalendorinių mėnesių laikotarpį, skaičiuojamą nuo sąskaitos išrašymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas neturi teisės reikšti prašymo būgnų grąžinimui jeigu nuo sąskaitos išrašymo dienos praėjo daugiau nei 6 mėnesiai.
12.2. Grąžinami kabelių būgnai ir padėklai turi būti fiziškai nepažeisti ir yra tinkami naudoti pagal jų tiesioginę paskirtį.
12.3. Visais atvejais Pirkėjas yra atsakingas už išlaidas ( tiesiogines ir netiesiogines ) patirtas dėl kabelių būgnų ar padėklų grąžinimo.
12.4. Šalims susitarus padėklų ir kabelių būgnų grąžinimas įforminamas Pirkėjo išrašoma
debetine PVM sąskaita faktūra arba Pardavėjo išrašoma kreditine PVM sąskaita faktūra.

13. Prekių pakavimas

13.1. Į prekių kainas neįskaičiuotos pakavimo išlaidos, išskyrus standartines gamintojo pakuotes.
13.2. Pakuotės išlaidos pridedamos prie Prekių kainos.

14. Sutarties nutraukimas

14.1.Ši Sutartis gali būti nutraukta bet kada, esant šalių susitarimui. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.
14.2. UAB „Elektrobalt“ gali nedelsdama nutraukti Sutartį pranešdama raštu, jei Pirkėjas nesilaiko esminių Sutarties sąlygų arba paaiškėjo konkrečios aplinkybės (pvz. Pirkėjui yra iškelta baudžiamoji byla dėl finansinių nusikaltimų, tretieji asmenys Pirkėjui pareiškė turtinių pretenzijų, kurios gali turėti esminės reikšmės šios sutarties vykdymui; Pirkėjui iškelta arba ruošiamasi kelti bankroto, restruktūrizavimo bylą, valstybės valdymo institucijos pritaiko Pirkėjui poveikio priemones; paaiškėja, kad Pirkėjas pateikė klaidingą informaciją ). Tokiu atveju laikoma, kad sutartis nutraukta po 3 (trijų) dienų po rašytinio pranešimo išsiuntimo Pirkėjui dienos.
14.3. Nutraukus sutartį dėl bet kokios priežasties, nė viena Šalis neturi teisės į jokią kompensaciją už sutarties nutraukimą.

15. Atsakomybė

UAB Elektrobalt atsakomybė apsiriboja tiesiogine turtine žala padaryta Pirkėjui, pažeidus šią sutartį. UAB Elektrobalt nepadengia netiesoginių nuostolių, negautų pajamų, prarasto pelno, prarastų duomenų vertės ir t.t. UAB „Elektrobalt“ atsakomybė, nepriklausomai nuo priežasties, negali būti didesnė kaip 30% prekių vertės, dėl kurios buvo patirti nuostoliai.

16.Konfidencialumas ir duomenų apsauga


UAB Elektrobalt draudžia kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją be raštiško UAB Elektrobalt eSHOP svetainės savininko sutikimo; naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmai trikdyti eSHOP sistemos veiklą. Sutarties Šalys susitaria, kad UAB „ Elektrobalt “ naudos Pirkėjo duomenis, reikalingus
veiklai vykdyti. Aktuali informacija apie asmens duomenų tvarkymą yra UAB „Elektrobalt“ interneto svetainėje skelbiamoje privatumo politikoje – www.elektrobalt.lt/privatumo-politika.